0 Comments
بیابانزایی زخمی چرکین بر پیکر طبیعت استان سمنان

بیابانزایی زخمی چرکین بر پیکر طبیعت استان سمنان

[ad_1] پیشروی بیایان یا بیایانزایی حیات انسان و زمین را به مخاطره می‌اندازد و مقابله با این پدیده یک عزم جمعی و جدی برای مراقبت و توسعه پوشش گیاهی، جلوگیری از برداشت آب‌های زیرزمینی و مدیریت مصرف آب و پرهیز از بخشی‌نگری و داشتن یک برنامه‌ریزی مدون می‌طلبد. بیست و هشتم خرداد برابر با ۱۷ […]