مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۸ برای برخی مشاغل تعیین شد

خبر معرفت  > دسته‌بندی نشده >  مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۸ برای برخی مشاغل تعیین شد
0 Comments
مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۸ برای برخی مشاغل تعیین شد

[ad_1]

محمدرضا نوری روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این نحوه تعیین مالیات مقطوع بابت عملکرد سال ۱۳۹۸ در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر سال ۱۳۹۴ اعلام شده است.

وی به مشاغل مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱ تیر سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و اظهارداشت: بر این اساس تمامی صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم (مبلغ ۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) باشد، مشمول این دستورالعمل هستند.

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران با اشاره به اینکه فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده می‌شود، گفت: صاحبان این مشاغل در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۳۹۹ از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱ تیر سال ۱۳۹۴ و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می‌شوند.

وی به دیگر مشاغل مشمول این قانون اشاره و خاطر نشان کرد: صاحبان مشاغلی که بر مبنای موضوع فعالیت یا استقرار محل فعالیت با داشتن مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح در عملکرد سال ۱۳۹۷ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی بوده‌اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی طی سال ۱۳۹۸ می‌توانند از مزیت‌های این دستورالعمل استفاده کنند و ارائه نکردن اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد.

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: بدیهی است مفاد بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل برای این گونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (۵) و(۶) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.

وی به نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن اشاره و اضافه کرد: مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۷، با میزان مالیات قطعی تا ۲.۵ میلیون تومان بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

نوری اعلام کرد: مالیات صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ۲.۵ میلیون تومان تا پنج میلیون تومان با چهاردرصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ محاسبه می‌شود.

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: مالیات صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از پنج تا ۱۰ میلیون تومان با هشت درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ تعیین می‌شود.

وی افزود: مالیات صاحبان مشاغل مالیاتی با میزان مالیات قطعی بیشتر از ۱۰ میلیون تومان با دوازده درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ تعیین می‌شود.

نوری یادآور شد: بندهای فوق مربوط به مودیانی است که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنان در سال ۱۳۹۸ از مبلغ ۹۹۰ میلیون تومان  بیشتر نباشد.

نوری اظهار داشت: مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ بیش از ۹۹۰ میلیون تومان باشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوطه هستند.

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، باید از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی http://tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

وی خاطر نشان کرد: در خصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا تا پایان مرداد سال ۱۳۹۹ نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود.

نوری ادامه داد: نپرداختن به موقع مالیات یا در صورت تقسیط، نپرداختن اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: در صورتی که اسناد و مدارک مثبتی به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال ۱۳۹۸ بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (۳) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حد نصاب مقرر ۹۹۰ میلیون تومان تجاوز نکند، با رعایت مقررات بند (۱-۴) ماده (۴۱) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به محاسبه و مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه با رعایت مقررات اقدام خواهد شد.

وی اضافه کرد: هرگاه اسناد و مدارک مثبتی به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال ۱۳۹۸ بیش از مبلغ ۹۹۰ میلیون تومان بوده، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم نیست و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول جرائم متعلقه به ویژه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از معافیت‌های قانونی از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد.

«نوری» به سایر مفاد این دستورالعمل اشاره و اعلام کرد: صاحبان مشاغل صدرالذکر که سال ۱۳۹۸ اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی مقرر از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر هستند.

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۷ با عنایت به مفاد ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول ثبت‌نام جدید است و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود، به استثنای مشاغل موضوع آیین‌نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند.

وی افزود: آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و(۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شود یا طی سال ۱۳۹۷ به صورت کامل فعالیت نداشته‌اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۷ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

نوری یادآور شد: مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم یا پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل اقدام نکرده باشند قبل از پایان مرداد سال ۱۳۹۹ یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۸ خود هستند، مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: تمامی خریداران سکه که در سال ۱۳۹۸ نسبت به دریافت سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده‌اند، مشمول مفاد این دستورالعمل نیستند و این مودیان مکلف به رعایت تکالیف مقرر قانونی مربوط خواهند بود.

وی اظهارداشت: آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۷ آنان به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند(ب) این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۷، مشمول این دستورالعمل خواهند بود.

نوری خاطرنشان کرد: بدهی است چنانچه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ مودیان موضوع این بند در فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش یابد این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال ۱۳۹۸ آنها نخواهد داشت.

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: صاحبان مشاغلی که با توجه به میزان سوددهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیش از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند می‌توانند نسبت به پرداخت اقدام کنند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نیست.

وی ادامه داد: نظر به اینکه صاحبان مشاغل و حرف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در اجرای حکم بند(ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و بخشنامه‌های صادره مرتبط با آن در سال ۱۳۹۸ ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) شده‌اند، اگر به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر عمل نکرده‌اند، برای عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند و مکلف به انجام تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقررقانونی خواهند بود.

نوری اضافه کرد: میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول حکم بند (ک) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بوده‌اند، معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (۲)این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می‌شود.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.